DR Congo: Dialoog voor rustige verkiezingen

160218 Dialogue Kin

Dialogeren om de weg te effenen voor
geloofwaardige en rustige verkiezingen


18 februari 2016. In Congo spreekt president Kabila van een dialoog die weldra moet beginnen om de politieke situatie te ontspannen en de weg naar de verkiezingen te effenen. Een manoeuvre die door een deel van de oppositie aan de kaak gesteld wordt die het Staatshoofd beticht zich na 2016 aan de macht te willen vastklampen. Veel Congolezen geloven niet aan het nut van deze dialoog.

Manifest van de Congolese civiele maatschappij van 27 oktober 2015 voor het heil van de Natie door een “burgerlijke dialoog”.

Het uur is gewichtig: ons land is in gevaar. De Natie is geblokkeerd. Het democratisch proces ziet geen uitweg. Ons heil bestaat in een dialoog over de 4 waarheden : een burgerlijke dialoog.

Wij, leden van de civiele maatschappij en levende krachten van de natie, zijn getuigen van het drama dat vandaag miljoenen Congolezen doorleven: onze kinderen, onze ouders, onze zusters en broers.

.....

Sinds 1960, elke keer men verandert, verandert er niets en alles wordt slechter dan voordien! Laten we de crisissituatie aangrijpen waarin het land gedompeld is vandaag, om een collectieve in vraag stelling van onze gedragingen te ondernemen, opdat voortaan, onze daden het nationaal welzijn zouden opbouwen, bewerken en inwortelen.

.....

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat, zonder een “dialoog over de 4 waarheden”, een sombere toekomst zich aan de horizon van het land profileert. Zo, door dit Manifest, lanceren we vandaag een oproep voor “een burgerlijke dialoog”.

160218 Autour de la table
De weg van de dialoog loopt uit op
een
overwinning voor allen en
zonder verliezer

Deze burgerlijke dialoog, dat is de soevereine weg om het land uit de impasse te halen waarin het zich vandaag bevindt ! Dat is onze enige kans voor verandering in de vrede en voor de vrede!Deze “dialoog wordt burgerlijk genoemd” omdat deze het algemeen belang in het centrum van de onderhandelingen zal plaatsen. Deze is burgerlijk omdat hij een “historisch politiek compromis” zal vereisen, passend bij een “leefbaar verkiezingsagenda dat op een vaderlandlievende wijze door allen aanvaard wordt”. Deze dialoog is tenslotte burgerlijk omdat hij geroepen wordt om aan de Congolese maatschappij een “Republikeinse Overeenkomst” te bieden, die een ethisch kader zal opleggen en een op te bouwen model van samenleving, waarop geen enkele politieke of economische verantwoordelijke afbreuk zou mogen noch kunnen maken.

Inderdaad, van nabij bekeken, de conditio sine qua non van de collectieve heropleving voor het economisch en sociaal herstel van ons land, bestaat op de eerste plaats in een moedige nationale consensus betreffende de grote kwesties, de essentiële waarden en de ethische princiepen die in staat zijn de uitoefening van de politieke macht vruchtbaar te maken en ons bestaan als beschaafd volk te funderen.


160218 Kabila coupe ruban

Hopelijk snijdt president Kabila niet
in de Grondwet

In het respect voor de Grondwet, laten we naar de dialoog gaan in de overtuiging dat het geweld onder al zijn vormen geen alternatief is!

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars vat dit Manifest:

Door ons sterk geïnterpelleerd te verklaren door deze situatie die dreigt ons land te laten wegzinken in nieuwe drama’s, maar overtuigd dat de sleutels om uit deze crisis te geraken zich in ons en nergens anders bevinden;

Door er al degenen die zich als  “elites” en "levende Congolese krachten" beschouwen te herinneren aan de plicht van het respect voor de Grondwet, die de uitdrukking is van diepe liefde voor de Congolese natie en van oprechte hoogachting voor het Congolese volk ;

Sporen met kracht aan:

.....

Hier volgen de aansporingen aan de President van de Republiek, aan de politieke actoren en organisaties, aan de regerenden, de Eerste Minister en Ministers, de Afgevaardigden en de Senatoren, evenals de Gouverneurs en andere grote ambtenaren van de Staat, aan de economische operatoren, zakenmannen, handelaars, bankhouders en ondernemers, aan de leden van de civiele maatschappij.

Laten we op een vaderlandslievende wijze de historische plicht aanvaarden nauw aaneen te sluiten om een gewelddadige afloop te vermijden uit de impasse waarin ons land zich vandaag bevindt!

Aan u allen, mannen en vrouwen, beste landgenoten,

Laten we ons bewust worden dat de noodzaak van een vredevolle verkiezingsagenda ons verplicht ons te verenigen om, in dialoog en sereniteit, de echte problemen van het land te stellen en tot een consensus te komen over de te maken socio-economische en politieke keuzes om het land te redden in gevaar van een instabiliteit en van ontelbare nadelen.

Laten we meer bewust worden dat het Congolese Volk dat in zijn vlees en in zijn ziel die miserie beleeft die het vernedert en die het mensonwaardig maakt, niet beschikbaar is om deze nieuwe afspraak te missen die in staat is de loop van het nationaal lot definitief te veranderen!


Aan u, mannen en vrouwen die vandaag de politieke actoren zijt betrokken bij deze crisis:

Aanvaardt, in een opwelling van nederigheid en van vaderlandsliefde, plaats te nemen rondom een tafel om samen een beslissende Congolese oplossing te vinden voor deze impasse die uw vaderlandsliefde interpelleert en uw wil om u ten dienste van het volk te stellen.

Weest ervan bewust dat Congo stervende is en dat gij de plicht hebt, vóór iedereen, naar zijn ziekbed toe te lopen.

160218 Zaina

De bevolking verwacht geen
woorden, maar daden

Door dit Manifest voor een “burgerlijke dialoog”, drukken wij de levendige wens uit dat de levende krachten van de natie elkaar zullen terugvinden in dit historisch forum, en eruit treden met een “Republikeinse Overeenstemming” die bron zal zijn van een ethisch functioneren van de politieke verantwoordelijkheid.

Op een nederige maar sterk vaderlandslievende wijze nodigen we dan ook het geheel van de levende krachten van de natie uit en al degenen die zich hierbij betrokken voelen, om ons te vervoegen door zich dat initiatief van nationaal heil eigen te maken.

......

Rechtop Congolezen, vurig volk… Nemen we voor goed de mooiste geestdrift!

Wij, initiatiefnemers en ondertekenaars van dit Manifest, wij hebben één enkele droom! Dat is te zien hoe de Congolese levende krachten door deel te nemen aan deze burgerlijke dialoog, hun overeenstemmingen tot waarde laten komen en over hun verschilpunten oog in oog onderhandelen, door eraan te werken opdat het land er gewapend met een “politiek compromis” zou uitkomen voor het heil van de natie en met een “republikeinse overeenkomst” voor een nieuwe politieke en morele orde.

Deze “Republikeinse Overeenkomst” zal aan de politieke, economische en sociale machten toelaten samen hun onderzoeken en deskundigheid te polijsten, om zo met beslistheid de Congo op te bouwen die we willen voor onszelf en voor de komende geslachten.

De uitdaging is ongetwijfeld aanzienlijk, maar het is door het algemeen belang te stellen vóór onze persoonlijke behoeften dat we deze zullen aangaan ! Mogen wij talrijk zijn om dit Manifest te ondertekenen om deze burgerlijke dialoog toe te laten en een land op te bouwen dat mooier is dan vroeger… In de vrede !

.....

Kinshasa, 27 oktober 2015